Yhteyshenkilöt

Toimittaja

Web-veistämö Oy
2349368-8
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Erno Iipponen
erno@web-veistamo.fi
045 239 8050

2 Yhteistyön ja sopimuksen tausta, tarkoitus ja työskentelymalli

Tällä sopimuksella sovitaan avoimesta ja luottamuksellisesta yhteistyöstä, jonka puitteissa Toimittaja tuottaa Asiakkaalle ketterää ohjelmistokehityspalvelua asiakkaan vision konkretisoimiseksi. Työn lopputuloksena on uusi [verkkosivusto]***.

Asiakkaan tuoteomistaja päättää kehitystyön suunnan ja Toimittajan yhteyshenkilö ja tiimi vastaavat kehitystyön ammattimaisesta toteuttamisesta. Kehitystyö toteutetaan sovittujen mittaisissa sprinteissä, läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimittaja raportoi sprinteissä tehdyt työt Asiakkaan yhteyshenkilölle.

3 Hinnasto, työmääräarvio ja maksuehdot

Työmääräarviot, aikataulut ja toimituksen sisältö on määritelty tarkemmin liitteessä.

Oheiset työmääräarviot kattavat tässä sopimuksessa ja sen mahdollisissa liitteissä määritellyn ohjelmistokehitysprojektin:

Sopimuksessa ja sen mahdollisissa liitteissä määritellyt työmäärät ja projektin toimitukseen vaadittavat sprintit ovat arvioita, joiden lopullinen määrä ja laajuus tarkentuvat projektin aikana. Työmäärään vaikuttavat Asiakkaan priorisointi sekä tilattujen ominaisuuksien ja tarkennusten määrä sekä laajuus.

Työ laskutetaan kalenterikuukausittain toteutuneiden tuntien perusteella. Maksuehto 14 päivää netto. Kaikkiin hintoihin lisätään ALV. Viivästyskorko lain mukaan.

4 Asiakkaan oikeus koeaikaan

Asiakkaalla on oikeus 2 viikon ajan yhteistyön aloittamisesta päättää yhteistyö Toimittajan kanssa koeajalla. Asiakkaan päättäessä yhteistyön koeaikana, ei Toimittaja laskuta koeaikana tehtyä työtä.

5 Asiakkaan oikeus vaihtaa ohjelmistokehityksen tuottajaa

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas on tyytymätön Toimittajan kykyyn tuottaa ohjelmistokehitystä.

6 Asiakkaan oikeus työn tuloksiin ja aineettomiin oikeuksiin

Projektissa tuotetun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Asiakkaan tuottaman sisällön ja visuaalisen ilmeen osalta asiakkaalle siltä osin kuin Toimittaja on tuottanut projektin mukana uutta tekijänoikeudellista materiaalia. Tämä ei kuitenkaan koske projektin aikana toteutettujen tai aikaisemmin Toimittajan toteuttamien teknisten innovaatioiden ja tuotteiden tekijänoikeuksia, joita toimittaja käyttää toteutuksessa.

Asiakas saa rajoittamattomat käyttöoikeudet Toimittajan tämän Sopimuksen puitteissa suorittaman työn tuloksiin sekä Toimittajan omistamiin komponentteihin tämän toimituksen maksettujen sprintien osalta. Toimittajalle jää immateriaalioikeudet projektissa kehitettyihin teknologioihin.

Kolmannen osapuolen lisenssisopimuksen piirissä olevia aineistot ja niiden variaatiot säilyvät edelleen kolmansilla osapuolilla ja Toimittajalla.

7 Takuuehdot

7.0 Hyväksymistestaus / Loppuhyväksyntä

Hyväksymistestaus suoritetaan ennen julkaisua ja Tilaaja tekee lopullisen päätöksen onko tuote valmis julkaistavaksi. Tämän jälkeen loppuhyväksyntä tehdään 1-4 viikon julkaisusta käyttövaiheen alussa. Sen tehtävänä on varmistaa, että Tilaajan ja toimittajan näkemys tuotteen laadusta ja ”siitä mitä on tilattu, on myös toimitettu” on yhdenmukainen.

Hyväksymistestauksessa käydään systemaattisesti kaikki toimituksessa sovitut toiminnallisuudet ja raportoidaan mahdolliset virheet kootusti. Tämän jälkeen lista käydään yhdessä lävitse ja sovituista asioista korjaustoimet aloitetaan viivytyksettä. Jos testauksen aikana tulee esiin toimituksen ulkopuolisia asioita, ne voidaan siirtää odottamaan jatkokehitystä tai seuraavaa versiota.

Tavoitteet:

• Sovellus vastaa asiakkaan tarpeita ja on määritysten mukainen
• Sovellus täyttää sille asetetut vaatimukset
• Sovellus täyttää tekniselle laadulle asetetut vaatimukset

Loppuhyväksyntä katsotaan tehdyksi neljä viikkoa julkaisusta ellei muuta ilmoiteta.

7.1 Asiakaskohtaiset ohjelmistot

Toimittajan sitoutuu korjaamaan raportoidut virheet ilman aiheetonta viivästystä 50% normaalista tuntityöhinnasta takuuaikana. Takuuaika on 90 päivää ohjelmistokehitysprojektin päättymisestä.

Takuu ei koske ylläpitotoimia (hosting-palvelut), Asiakkaan muutostoiveita (ns. jatkokehitystyö) tai muita Toimittajasta johtumattomia vika- tai ongelmatilanteita kuten kolmannen osapuolen aiheuttamia ongelmia.

7.2 Avoin lähdekoodi ja muut sisältyvät ohjelmistot

Toimitus ei sisällä takuuta toteutuksen ulkopuolisten, avoimen lähdekoodin tai muiden toteutukseen kytkeytyvien ohjelmistojen toiminnallisuuksien virheiden korjaamiseen. Toimittaja ei siis vakuuta toimituksessa käytettävien, muiden lisensoitujen ohjelmistojen toimivuutta.

8 Alihankinta

Osapuolilla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Osapuolen tulee antaa pyydettäessä selvitys alihankkijan tehtävistä. Toimittaja vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan asetettuja velvoitteita ja tämän sopimuksen ehtoja. Osapuoli vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omastaan.

9 Salassapito

Erillinen salassapitosopimus on mainittu liitteissä, jos sellainen on voimassa.
Sopimuksen Osapuolet sopivat, että Osapuolet eivät toimeksiannon suorittamisen aikana ja sen suorittamisen jälkeen paljasta, luovuta kolmannelle tai muutoin hyödynnä ilman toisen Osapuolen edustajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta toisen Osapuolen luottamuksellista yritystietoa tai muuta toiseen osapuoleen liittyvää luottamuksellista tietoa, jonka Osapuoli on saanut tietoonsa toimeksiannon suorittamisen yhteydessä.

Luottamuksellisena ei kuitenkaan pidetä sellaista tietoa, joka on luovutushetkellä yleisesti tunnettu tai saatavilla julkisista lähteistä tai tullut luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi tai saataville julkisista lähteistä muutoin kuin tiedon vastaanottajan toimien tai laiminlyöntien tähden.

Salassapitovelvollisuudet säilyvät voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes tietoa ei enää edellä mainitulla tavalla ole pidettävä luottamuksellisena.

10 Referenssioikeus

Osapuolilla on oikeus mainita yhteistyö referenssinä verkkosivuillaan sekä muissa materiaaleissa. Osapuolet lupautuvat pyydettäessä antamaan toisilleen lyhyen kirjallisen lausunnon yhteistyöstä.

11 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kehitysvaiheessa välittömästi. Asiakkaan irtisanoessa sopimus, Toimittajalla on oikeus veloittaa irtisanomista edeltävät laskuttamattomat kustannukset. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus 1 kuukauden irtisanomisajalla.

12 Sopimuksen liitteet

Sopimuksen liitteet voidaan mainita tässä pätemisjärjestyksessä